• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
แนวทางที่ 1พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2พัฒนาลำน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ง การป้องกันอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
แนวทางที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 2ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
แนวทางที่ 3ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันยาเสพติด
แนวทางที่ 4ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกำลังกาย
แนวทางที่ 5ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 6ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 7ส่งเสริมและรณรงค์การใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
แนวทางที่ 1พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น
แนวทางที่ 3ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
แนวทางที่ 1ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2การบริหารจัดการคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย
แนวทางที่ 3การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ได้แก่
แนวทางที่ 1การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน