• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
เอกสารประกอบ-
ระยะเวลาดำเนินการ30 นาที
ค่าธรรมเนียมตาม อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาโดยการถ่ายเอกสาร และการให้คำรับรอง
บริการเผยแพร่ข่าวสารกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ(แบบไร้สาย)
เอกสารประกอบเรื่องที่จะให้ประกาศเผยแพร่
ระยะเวลาดำเนินการ
» ภาคเช้า 08.00 - 08.15 น.
» ภาคกลางวัน 12.00 - 12.15 น.
» ภาคเย็น 18.00 - 18.15 น.
ค่าธรรมเนียม-ไม่เสีย-
บริการเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุชุมชน FM 90.25 Mhz.
เอกสารประกอบเรื่องที่จะให้ประกาศเผยแพร่
ระยะเวลาดำเนินการ
» ภาคกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
ค่าธรรมเนียม-ไม่เสีย-
บริการเผยแพร่ข่าวสารโดยการปิดประกาศบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เอกสารประกอบเรื่องที่จะให้ประกาศเผยแพร่
ระยะเวลาดำเนินการ10 นาที
ค่าธรรมเนียม-ไม่เสีย-
บริการปิดประกาศตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เอกสารประกอบเอกสารประกาศจากสำนักงานที่ดิน
ระยะเวลาดำเนินการ10 นาที
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
รับเรื่องราวร้องทุกข์
• ยื่นด้วยตนเอง บริเวณชั้นสาม สำนักปลัดเทศบาล(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองชัยนาท)
• โทรศัพท์ หมายเลข 0-5641-2434
• ทางไปรษณีย์ ส่ง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท หรือศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท กองวิชาการและแผนงาน ถนนวงษ์โต อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
• ตู้รับฟังความคิดเห็น บริเวณชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
• เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยนาท www.chainatcity.go.th ตลอด 24 ชม.