การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตติดตั้งหรือปิดป้ายโฆษณา การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทที่ 1โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 10 บาท
ประเภทที่ 2โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า
• โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ฉบับละ 60 บาท
• โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 75 บาท