• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตติดตั้งหรือปิดป้ายโฆษณา การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทที่ 1โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 10 บาท
ประเภทที่ 2โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า
• โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ฉบับละ 60 บาท
• โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 75 บาท