การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การขออนุญาตติดตั้งหรือปิดป้ายโฆษณา
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 30 นาที
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขออนุญาต
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทที่ 1หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว เพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า คราวละไม่เกิน 60 วัน ฉบับละ 200 บาท
ประเภทที่ 2หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว เพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า คราวละไม่เกิน 30 วัน ฉบับละ 100 บาท
สถานที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา
• บริเวณตลาดสดเทศบาล ถนนคงธรรม
• บริเวณด้านข้างสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ บรรจบถนนชัยณรงค์
• บริเวณถนนลูกเสือ 1 ด้านหลังโรงพยาบาลชัยนาท
• ถนนพรหมประเสริฐ บริเวณสามแยกหอถังสูงการประปาส่วนภูมิภาค