การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตติดตั้งหรือปิดป้ายโฆษณา การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 วัน
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
กรณีขออนุญาตรายใหม่
• บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
• บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
• สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
• สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดย ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
• หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ มาดำเนินการด้วยตนเอง (เอกสารตามข้อ 1 – 5 ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย)
กรณีขอต่อใบอนุญาต
• บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
• บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
• สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
• ใบอนุญาตฉบับเดิม
• หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ มาดำเนินการด้วยตนเอง (เอกสารตามข้อ 1 – 4 ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย)
กรณีแจ้งเลิกกิจการ
• ใบอนุญาตฉบับเดิม
• บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา)
อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร