• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การขอเลขที่บ้าน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย
การย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายที่อยู่ ( กรณีแจ้งย้ายเข้า )
สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• บัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของเจ้าบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้ายเข้า)
• ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งสองตอน ให้เจ้าบ้านลงชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าทั้ง 2 ตอน
• กรณีผู้ไปแจ้งย้ายเข้าไม่มีชื่อในทะเบียน ต้องมีหนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านให้ไปดำเนินการแทน เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
• ในกรณีบุคคลที่จะย้ายเข้าเป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวเข้าที่สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่ย้ายเข้าก่อน
• ในกรณีบุคคลที่ย้ายเข้า และต้องการเป็นเจ้าบ้าน ต้องนำหลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขาย ฯลฯ หากไม่มาดำเนินการเอง ต้องมีหนังสือหมอบหมายให้ผู้ย้ายเข้ามาดำเนินการแทน
หมายเหตุต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้า
การแจ้งย้ายที่อยู่ ( กรณีแจ้งย้ายออก )
สรุปกระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• บัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
• รายละเอียดสถานที่ที่ย้ายไปอยู่
• หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง
• ในกรณีบุคคลที่จะย้ายออกเป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวออกที่สถานีตำรวจนครบาลที่ที่ย้ายออกก่อน
• กรณีที่ถูกย้ายออกไปไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อ บ้านไฟไหม้ ฯลฯ ให้มาดำเนินการแจ้งย้ายด้วยตนเองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
หมายเหตุต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
การแจ้งย้ายที่อยู่ ( กรณีแจ้งย้ายปลายทาง )
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
• หนังสือยินยอมของเจ้าของบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่