• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การขอเลขที่บ้าน การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากไม่แจ้งภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท
กรณีเกิดที่โรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เด็กเกิดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการแจ้งเกิดแทนก็ได้ เมื่อ นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้านกลาง แล้วบิดามารดาหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะแจ้งย้ายที่อยู่ของ เด็กที่เกิดออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยได้รับสูติบัตรและใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป ภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด
กรณีเกิดที่บ้านหรือนอกบ้านให้เจ้าบ้าน บิดาหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด ภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด กรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน หากไม่แจ้งภายใน กำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง หรือ
• บัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล)