การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การขอเลขที่บ้าน การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากไม่แจ้งภายในกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท
กรณีเกิดที่โรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เด็กเกิดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการแจ้งเกิดแทนก็ได้ เมื่อ นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้านกลาง แล้วบิดามารดาหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะแจ้งย้ายที่อยู่ของ เด็กที่เกิดออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยได้รับสูติบัตรและใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป ภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด
กรณีเกิดที่บ้านหรือนอกบ้านให้เจ้าบ้าน บิดาหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด ภายใน 15 วัน นับแต่เด็กเกิด กรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน หากไม่แจ้งภายใน กำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง หรือ
• บัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเกิดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล)