การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่
การขอเลขที่บ้าน
สรุปกระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 3 วัน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
• ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร, หนังสือรับรองอาคาร, ผังบริเวณ (ผ.ท 9)