• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
สรุปกระบวนงานบริการ 7 ขั้นตอน รวม ระยะเวลา 15 วัน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
• สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด หรือเอกสารสิทธิอื่นๆ
• แบบก่อสร้างและรายการแผนผัง อย่างละ 5 ชุด
การเตรียมเอกสารเฉพาะเรื่อง
• หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
• หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร โดยใช้ผนังร่วม (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
• หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินข้างเคียง (กรณีชิดเขตที่ดิน)
• หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (กรณีเป็นอาคารที่อยู่ในข่ายต้องมีผู้ควบคุมงาน น.4)
• หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ สถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอยู่ในข่ายควบคุมตาม พรบ.วิศวกรรม หรือ พรบ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
• รายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด (กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารเป็น คสล.ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้เป็นปัจจุบัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)