• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
» พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496
» พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
» พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
» พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
» พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
» พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
» พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
» พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
» พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
» พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
» พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
» พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510
» พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
» พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
» พระราชกฤษฎีา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
» พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
» พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
» สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 12
» ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง