• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564(เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564(เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ฉบับที่ 2)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปี 2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2551 - 2555
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 - 2555
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560- 30 กันยายน 2561)
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561)
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 - 2555
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2551 - 2553
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลเมืองชัยนาท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 - 2559 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )