ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชนระบบออนไลน์

E-Services

งานบริการประชาชน

ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้

งานบริการตัดต้นไม้

กองสาธารณสุข

แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ

งานไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

ส่งข้อความให้ประกาศเสียงตามสาย

ประกาศเสียงตามสาย

งานประชาสัมพันธ์

CTM e-Services

ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตต่างๆ


ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท

ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักปลัดเทศบาล

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

สำนักปลัดเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจ

งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม (My Events)

Image

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายไพโรจน์ รัศมี รองปลัดเทศบาล นายชาญชัย ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเหล่าการชาดจังหวัดชัยนาท และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาล นางสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
Image

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "พรหมลิขิต แห่งสายน้ำเจ้าพระยาชัยนาท"วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
Image

วันศุกรฺที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07:00 น .ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ์ โมรา เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ อรุณเมือง ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"
Image

งานเกษียณอายุราชการ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Image

วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท และผู้แทนชุมชน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
Image

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์กรมหาชน) และเทศบาลเมืองชัยนาท จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและระบบท้องถิ่นดิจิทัล" ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 6-22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญทัน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันพฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2566" โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลสรรคบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมบรรยายให้ความรู้และมี กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฏา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย/โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ครอบครัวสุขสันต์พอเพียงมีสุข" โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทร่วมบรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ท่าแจง
Image

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเด็กและเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาทร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Image

ภาพกิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนเมตตาร่วมใจและชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
Image

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาท เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดกองทุนคนรุ่นใหม่จากไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยและโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทัน
Image

วันจันทร์ที่ 24 กรกรฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิถีใหม่ผู้สูงวัยในชุมชน โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท สนับสนุนโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ (ท่าแจง)
Image

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้
นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมบุญทันชั้น 2 เทศบาลเมืองชัยนาท
Image

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น ให้กับประชาชน ในชุมชนในเขตเทศบาล 18 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Image

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก " (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาครอบครัวสามวัยปลอดภัยจากยาเสพติด ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาทให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
Image

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
Image

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
Image

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณซอยบ้านกล้วย2 เขตเทศบาลเมืองชัยนาท มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง เบื้องต้นเทศบาลเมืองชัยนาทได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นางวรรณา สุขเนียม นายกิตติ แหยมไทย และนางขนิษฐา สีไพสน ตามระเบียบของทางราชการ
Image

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
Image

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570
Image

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

ข้อมูลพื้นฐาน

Structure Data

โครงสร้างส่วนราชการ(ฝ่ายการเมือง)

Government structure

ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง

โครงสร้างส่วนราชการ(ฝ่ายข้าราชการประจำ)

Government structure

ตำแหน่งที่มาจากการสอบบรรจุแต่งตั้งโอน(ย้าย)

ข้อมูลผู้บริหาร

Executive information

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 1ตุลาคม 2565


อำนาจหน้าที่

Authority

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Related laws

กฎหมายที่ให้อำนาจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ


สภาเทศบาลเมืองชัยนาท

Municipal Council

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท


การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงานในสังกัดเทศบาล


วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)9 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ รัศมี รองปลัดเทศบาลเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (95 คะแนน ขึ้นไป)ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ฐานข้อมูลประชากร

ฐานข้อมูลตลาด

ฐานข้อมูลสุนัข/แมว

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลผู้พิการ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา

ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่

ฐานข้อมูลขยะ

กิจกรรมการควบคุมยาสูบ