• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองชัยนาท  เดิมเป็นสุขาภิบาล รู้จักกันในชื่อของ "ตำบลบ้านกล้วย" ต่อมาได้มี พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อยกฐานะท้องที่ตำบลบ้านกล้วยเป็นเทศบาลเมืองชัยนาท ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 815 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 ในสมัย พ.อ.พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี มีเนื้อที่ 1.25 ตารางกิโลเมตร
ต่อมาในเขตเทศบาลได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบการค้า เป็นจำนวนมากขึ้น จึงได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ขยายเขตพื้นที่จากเดิมเป็น 6.061 ตารางกิโลเมตร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 121 วันที่ 31 ธันวาคม 2511 ในสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี
   

การจัดตั้งเทศบาลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2479 เทศบาลยังไม่มีอาคารสำนักงาน จึงใช้เรือนพักคนไข้ของสุขศาลา ซึ่งได้รับโอนมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานราชพัสดุ) ต่อมาในปี พ.ศ.2496 เทศบาลได้รับโอนกิจการไฟฟ้าจาก บริษัท ไฟฟ้าไพบูลย์ จำกัด จึงใช้อาคารที่ทำการไฟฟ้าเป็นสำนักงานตั้งอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2515 เทศบาลได้ขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 1 ล้านบาท มาก่อสร้างอาคารสำนักงานแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ.2517
ในปี พ.ศ.2553 เทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิม แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ.2554 และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน