• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งอาณาเขต
เทศบาลเมืองชัยนาทตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 16.854 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ระยะ 50 ม. และห่างจากริมคลองหัวยางฝั่งเหนือ ระยะ 900 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึง หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามแนวเส้นตั้งฉากกับคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ ตรง กม. 8.300 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ฟากตะวันออกตรง กม. 8.300
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคันกั้นน้ำชลประทานสายใหญ่ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินตอน สิงห์บุรี- ชัยนาท ฟากตะวันตก ตรงปลายคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทฟากตะวันตก
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ถึงปลายถนนพรหมประเสริฐแล้วเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกแนวเดียวกับคันกั้นน้ำชลประทานเล็กรอบจังหวัดชัยนาทถึง หลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกระยะทาง 50 เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1
คลิ๊กดูภาพขยาย

คลิ๊กดูภาพขยาย
ขนาดและพื้นที่
เทศบาลเมืองชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 6.061 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลเขาท่าพระบางส่วน ตำบลบ้านกล้วยบางส่วน และตำบลท่าชัยบางส่วน
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคันกั้นน้ำชลประทานเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ทุกปี
ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาทอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งอากาศหนาวที่สุด จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม
ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลำดับ ในระยะนี้ทำให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ลักษณะของแหล่งน้ำ
สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมือง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ประชาชนนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาของการประปาภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นในเขตเทศบาล เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ หนองคลี่ หนองอิฐ และหนองหลวง
ประชากร
เทศบาลเมืองชัยนาท มีประชากร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 12,052 คน เป็นชาย 5,584 คน เป็นหญิง 6,468 คน จำนวนครัวเรือน 7,314 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,988 คนต่อตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
สถานะ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561
เกิด 2,342 2,154 1,409 1,949 1,537
ตาย 1,210 1,260 991 1,259 1,118
ย้ายเข้า 638 593 399 601 493
ย้ายออก 2,970 2,741 1,809 2,452 2,031
บ้าน 6,952 7,093 7,133 7,234 7,288
ประชากร 12,439 12,445 12,244 12,225 12,128
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ช่วงอายุประชากร ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 58 69 127 71 64 135 73 53 126 79 63 142
1 ปีเต็ม - 2 ปี 94 95 189 90 81 171 80 87 177 95 91 186
3 ปีเต็ม - 5 ปี 182 161 343 169 171 340 149 160 309 140 149 289
6 ปีเต็ม - 11 ปี 374 341 715 354 340 694 334 330 664 335 336 671
12 ปีเต็ม - 14 ปี 210 199 409 204 190 394 212 201 413 196 183 379
15 ปีเต็ม - 17 ปี 236 210 446 228 189 417 208 179 387 196 193 389
18 ปีเต็ม - 49 ปี 1,262 1,412 2,674 2,602 2,710 5,312 2,572 2,638 5,210 2,545 2,598 5,143
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 933 1,295 2,228 896 1,286 2,164 873 1,222 2,095 868 1,203 2,071
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 951 1,382 2,333 1,014 1,486 2,500 1,070 1,572 2,642 1,079 1,578 2,677
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 30 เมษายน 2562
ชุมชน
เทศบาลเมืองชัยนาท มีชุมชนที่ได้รับการประกาศจัดตั้ง จำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย
ลำดับที่ รหัสชุมชน ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 18990001 ชุมชนเมตตาร่วมใจ 572 282 290 411
2 18990002 ชุมชนหัวรอ 796 374 422 376
3 18990003 ชุมชนศรีวิชัย 1,132 522 610 577
4 18990004 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 528 240 288 367
5 18990005 ชุมชนหลักเมือง 909 458 451 483
6 18990006 ชุมชนสุขใจ 524 255 269 199
7 18990007 ชุมชนศาลาปู่ปี 1,235 592 643 688
8 18990008 ชุมชนท่าแจง 470 227 243 210
9 18990009 ชุมชนบางตาทอง 458 214 244 216
10 18990010 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 1,107 490 617 733
11 18990011 ชุมชนคงธรรม 552 254 298 531
12 18990012 ชุมชนตรายางสัมพันธ์ 615 283 332 548
13 18990013 ชุมชนท่าชัย 450 197 253 178
14 18990014 ชุมชนบ้านท่าไม้ 383 158 225 128
15 18990015 ชุมชนหัวยาง 270 129 141 95
16 18990016 ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา 769 344 425 687
17 18990017 ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง 715 298 417 391
18 18990018 ชุมชนหนองหลวงพัฒนา 514 245 269 462
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 30 เมษายน 2562
การเมืองการปกครอง
เทศบาลเมืองชัยนาท บริหารงานรูปแบบนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย
1. คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 1 คน
- รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 1 คน
2. สภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จำนวน 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 จำนวน 6 คน
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารงานของเทศบาล แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 8 ส่วนราชการ ประกอบด้วย
1. สำนักปลัดเทศบาล 5. กองการศึกษา
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง 7. กองสวัสดิการสังคม
4. กองช่าง 8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อัตรากำลัง
อัตรากำลัง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. พนักงานเทศบาล จำนวน    68   คน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน    20   คน
3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน    32   คน
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน    77   คน
รวม จำนวน   197   คน
การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง มัสยิด จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
1. วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
2. วัดโพธิ์ภาวนาราม
3. วัดหัวยาง
4. มัสยิดมูฮำมาดียะห์
การศึกษา
เทศบาลเมืองชัยนาทมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล แยกได้ ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1.1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จำนวนนักเรียน 1,427 คน ครู/อาจารย์ 75 คน ห้องเรียน 54 ห้อง
1.2 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ จำนวนนักเรียน 399 คน ครู/อาจารย์ 28 คน ห้องเรียน 22 ห้อง
1.3 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง จำนวนนักเรียน 222 คน ครู/อาจารย์ 12 คน ห้องเรียน 9 ห้อง
ชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน ห้อง
เรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 2 26 26 52 1 15 16 31 1 18 21 39
อนุบาล 2 3 34 33 67 1 11 17 28 1 18 14 32
อนุบาล 3 4 50 47 97 1 21 21 42 1 13 13 26
รวมชั้นอนุบาล 9 110 106 216 4 47 54 101 3 49 48 97
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 53 73 131 2 14 13 27 1 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 56 42 103 2 17 7 24 1 11 5 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 61 76 137 2 26 14 40 1 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 68 62 130 2 20 13 33 1 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 84 79 163 2 21 18 39 1 12 21 33
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 79 87 166 2 23 13 36 1 7 7 14
รวมชั้นประถมศึกษา 30 401 419 830 12 121 78 199 6 64 61 125
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 101 45 146 2 18 18 36 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 54 58 112 2 16 10 26 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 59 50 109 2 21 16 37 - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - - - - - - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - - - - - -
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - - - -
รวมชั้นมัธยมศึกษา 15 214 153 367 6 55 44 99 9 - - -
รวม 54 725 678 1,413 22 223 176 399 9 113 109 222
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 25 ธันวาคม 2561
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยนาท จำนวนเด็กเล็ก 26 คน ผู้ดูแลเด็ก 3 คน ห้องเรียน 2 ห้อง
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
3.1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
3.2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
3.3 โรงเรียนวัดศรีวิชัย
4. โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
4.1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
5. โรงเรียนเอกชน
5.1 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
การเงินการคลัง
สถิติรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
ที่ หมวดรายรับ งบประมาณประจำปี
2557 2558 2559 2560 2561
1 หมวดภาษีอากร (จัดเก็บเอง) 14,560,151.43 15,332,523.26 16,326,956.41 17,612,773.03 16,803,927.65
2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต 4,026,986.74 2,691,809.39 2,411,517.84 2,519,187.33 3,581,065.31
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,865,034.03 2,162,281.64 2,197,124.00 2,273,268.48 2,243,612.69
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 4,942,408.64 5,216,994.89 5,464,885.14 5,920,597.67 5,700,874.77
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,515,295.54 1,685,934.00 1,345,777.95 997,027.20 400,586.80
6 หมวดรายได้จากทุน - - - - 173,200.00
7 หมวดภาษีที่รัฐจัดสรรให้ 44,769,087.12 50,544,657.23 49,262,184.20 49,773,239.70 53,830,447.24
8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 99,080,184.00 119,858,908.00 130,384,713.00 140,833,069.00 129,967,713.00
9 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - 1,156,669.00 - 15,636,354.43 46,131,733.80
รวมรายรับทั้งสิ้น 171,759,147.50 198,649,777.41 207,393,161.54 235,565,316.54 258,833,161.26
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 25 ธันวาคม 2561
สถิติรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
งบ หมวดรายจ่าย งบประมาณประจำปี
2557 2558 2559 2560 2561
งบกลาง งบกลาง 15,392,654.37 15,714,449.47 15,269,509.33 45,265,475.58 47,460,286.78
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 4,260,000.00 4,260,000.00 4,260,000.00 4,260,000.00 4,245,000.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 83,108,842.02 88,311,196.39 92,940,845.93 96,469,458.00 97,402,754.16
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน 1,318,844.24 1,295,320.00 1,283,442.71 2,299,760.00 2,230,057.00
ค่าใช้สอย 28,173,264.36 32,647,196.73 41,975,606.44 41,912,575.69 38,070,100.36
ค่าวัสดุ 15,661,715.51 15,891,333.91 14,696,387.05 14,330,475.52 12,446,237.50
ค่าสาธารณูปโภค 2,750,535.50 1,840,409.67 1,701,341.71 1,839,636.22 2,188,302.72
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 4,257,000.00 8,731,160.00 2,570,887.20 4,011,744..00 861,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 210,979.00 8,600,200.00 11,568,712.00 12,064,175.00 6,617,100.00
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ/อปท. 11,718,000.00 12,302,000.00 11,730,000.00 11,150,000.00 11,155,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 166,849,835.00 189,593,266.17 197,996,732.37 233,603,300.01 255,108,497.43
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 25 ธันวาคม 2561
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล มีจำนวน 1 แห่ง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ คลินิกเอกชน 19 แห่ง คลินิกทันตกรรม 4 แห่ง ร้านขายยา 13 แห่ง โรงพยาบาลรักษาสัตว์ 1 แห่ง คลินิกรักษาสัตว์ 2 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง
ในปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มีจำนวนผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาโรค (เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล) 20 อันดับแรก ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 2,032 ราย
2. โรคปวดหลัง จำนวน 1,732 ราย
3. เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 1,401 ราย
4. ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน ที่มิได้ระบุรายละเอียด จำนวน 658 ราย
5. ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด จำนวน 214 ราย
6. เยื้อบุจมูกและลำคออักสบ จำนวน 208 ราย
7. โรคระบบกล้ามเนื้อ จำนวน 191 ราย
8. โรคช่องปากและฟัน จำนวน 184 ราย
9. ปวดท้อง จำนวน 170 ราย
10. อาการมึนงง จำนวน 168 ราย
11. โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 จำนวน 136 ราย
12. ไอ จำนวน 116 ราย
13. ผิดปกติตรวจพบทาง LAB จำนวน 107 ราย
14. ลำคออักเสบสียบพลัน จำนวน 91 ราย
15. ปวดเข่า จำนวน 88 ราย
16. เบาหวานที่มิได้ระบุรายละอียด ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 87 ราย
17. โรคหอบหืด จำนวน 68 ราย
18. ปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 63 ราย
19. เบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกว้อนทางไต จำนวน 140 ราย
20. ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด จำนวน 47 ราย
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
• ถนนทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย ที่ผ่านเขตเทศบาล ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากจังหวัดกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชัยนาทไปจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 60 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่เชียงราย
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) เริ่มต้นจากจังหวัดชัยนาทเชื่อมต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร
• ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 172 สาย ความยาวประมาณ 44.707 กิโลเมตร แยกเป็น
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 132 สาย ความยาวประมาณ 24.600 กิโลเมตร
2. ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 38 สาย ความยาวประมาณ 19.907 กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 2 สาย ความยาวประมาณ 0.200 กิโลเมตร
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 172 สาย ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 2 สาย แบ่งเป็น
1. โคมไฟหลอดไฟนีออน 36 วัตต์ จำนวน 664 จุด
2. โคมไฟ LED ขนาด 20 และ 80 วัตต์ จำนวน 402 จุด
3. โคมไฟ LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 495 จุด
แหล่งน้ำ
เทศบาลเมืองชัยนาท มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านกลางเมือง เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นในเขตเทศบาล เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ หนองคลี่ กักเก็บน้ำได้ 128,000 ลูกบาศก์เมตร, หนองหลวง กักเก็บน้ำได้ 32,000 ลูกบาศก์เมตร
การบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชัยนาท ตั้งอยู่ที่หนองมนตรี ถนนทางหลวง 340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท บนพื้นที่ 50 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย 4.12 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ของพื้นที่เทศบาล ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล สามารถรองรับน้ำเสียได้ 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
ระบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ประเภท Facultative Pond และบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ต่อขนานกัน และมีบ่อบ่ม (maturation Pond) รับน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศและบ่อปรับเสถียรเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้ง และเติมคลอรีนก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคลี่) ที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา
การระบายน้ำ
ถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีทางระบายน้ำเกินกว่าร้อยละ 78 ของถนนทั้งหมดในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีท่อระบายน้ำ จำนวน 116 สาย มีความยาวของท่อระบายน้ำรวม 22.389 กม.
2. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตที่มีท่อระบายน้ำ จำนวน 21 สาย มีความยาวของท่อระบายน้ำรวม 16.123 กม.
รวมถนนที่มีท่อระบายน้ำ จำนวน 137 สาย ความยาวท่อระบายน้ำรวม 38.512 กม.
บริเวณที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมถึง ได้แก่ แนวถนนชัยณรงค์ทั้งสาย ถนนเทศบาลสัมพันธ์ทั้งสาย ระยะเฉลี่ยท่วมขังนานที่สุด 30 วัน ช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม สาเหตุการท่วมขังเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใระดับสูงล้นตลิ่ง
ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะ ประมาณ 50 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ที่ดินสำหรับกำจัดขยะมีทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร รถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขนขยะ ประกอบด้วย

1. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
2. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา จำนวน 2 คัน
4. รถยนต์กวาด / ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน
5. รถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน
6. รถยนต์บรรทุกขยะอัดหางเหยี่ยวความจุ 5 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน
7. รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เทท้าย จำนวน 1 คัน
8. รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ชานต่ำ จำนวน 1 คัน
9. รถขุดตีนตะขาบ (รถแม็คโคร) จำนวน 1 คัน
10. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
11. รถยนต์บรรทุกตู้ขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด
1. สวนนกชัยนาท
สวนนกชัยนาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาจังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเซีย เป็นตาข่ายครอบคลุมพื้นที่จากเขาพลองลงมาถึงที่ราบกว้างถึงไร่ มีความสูง 24 เมตร กว้าง 120 เมตร ยาว 240 เมตร นอกจากนี้ สวนนกชัยนาทยังมีกรงนกนานาชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการแบ่งแยกนกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ เช่น นกเหยี่ยว นกตะกราม นกกลางคืน เป็นต้น ภายในสวนนกจังหวัดชัยนาทยังมีพิพิธภัณฑ์ปลา ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปี 2538 และมีสวนงู เป็นสถานที่ที่ภาคเอกชนสร้างขึ้น นอกจากนั้น ยังมีสวนกระต่าย ร้านจำหน่ายสิ่งของที่ระลึก จักรยานน้ำ รถไฟเล็ก เป็นต้น
2. เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นเขื่อนแรกของประเทศไทย ลักษณะเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร มีช่องระบายน้ำ 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวา กว้าง 14 เมตร ให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้ เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนชลประทาน ประเภททดน้ำ – ส่งน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการของเขื่อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีทิวทัศน์สวยงามมาก เป็นเขื่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนนับหมื่นตัวมาอาศัยอยู่บริเวณเหนือเขื่อน
3. เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เป็นเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่งโดยเทศบาลเมืองชัยนาทเป็นผู้ดำเนินการสร้างด้วยงบประมาณ 26 ล้านบาท เพื่อป้องกันการเซาะน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชัยนาท และนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วยสวนหิน สนามเด็กเล่น สวนหย่อม เวทีการแสดง เก้าอี้นั่งชมวิว พื้นที่รอบบริเวณมีความสวยงามมากเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างใหญ่
4. วัดธรรมามูลวรวิหาร
วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก ห่างจากจังหวัดชัยนาทขึ้นไป 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาท เป็นวัดเก่าที่ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าวัดนี้สร้างในสมัยพญาลิไท กษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย) ในสมัยก่อนตรงบริเวณหน้าวัดจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือของชาวชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และนครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานใหญ่มากในสมัยนั้น ในพระวิหารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นพระพุทธรูปยืน ในฝ่าพระหัตถ์ที่ยกขึ้น ลักษณะปางห้ามญาติ มีรูปธรรมจักรติดอยู่ แปลกกว่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติทั่ว ๆ ไป จึงได้นามว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” ลักษณะพระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบอยุธยาผสมสุโขทัย และสิ่งที่น่าสนใจ คือ ใบเสมา ซึ่งตั้งรายรอบพระอุโบสถเป็นศิลปะทวายสีแดงสลักลวดลายต่างๆ เป็นศิลาแบบสมัยอยุธยา
5. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมืองฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา จากหลักฐาน ตามศิลปวัตถุที่ค้นพบพอสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งลงไปสรงน้ำที่หน้าวัดในเวลาจวนจะพลบค่ำ ได้ยินเสียงวัตถุกระทบขันตักน้ำและเห็นแสงเป็นประกาย จึงหยิบมาดูก็แน่ใจว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุ จึงอัญเชิญบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ ลักษณะของพระเจดีย์ยังเป็นปัญหาของนักโบราณคดีอยู่จนทุกวันนี้ บางท่านก็ว่าเป็นศิลปะแบบอู่ทอง บ้างก็ว่าเป็นศิลปะสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะศรีวิชัยผสม องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตตุรัสย่อมุมขึ้นไปรองรับซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน ซุ้มนำมีลักษณะใกล้เคียงกับซุ้มจรนำที่เจดีย์วัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาก นอกจากนั้นยังมีจารึกยืนยันการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏอยู่ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารนี้ด้วย
6. วัดปากคลองมะขามเฒ่า
วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางพระเครื่อง คือ หลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นที่ รู้จักกันทั่วประเทศ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับนามมะขามเฒ่านี้มีตำนานเล่าว่าแต่ก่อนมีต้นมะขาม อายุนับร้อยปีอยู่ตรงหน้าวัดริมฝั่งตลิ่ง ต่อมาริมตลิ่งได้พังลงต้นมะขามจึงจมหายไป สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ก็คือ มณฑปวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นมณฑปแห่งเดียวที่มีวิธีการสร้างที่แปลก กล่าวคือ หลวงปู่ศุขได้ใช้วิชาอาคมขลังสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามวิธีการ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซม เป็นที่สักการะแก่ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป