หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     
      (1) การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร
            – ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(ฉบับที่6) พ.ศ.2566

            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(ฉบับที่5) พ.ศ.2564

            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(ฉบับที่4) พ.ศ.2564

            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
            – ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
      (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุุคลากร
            - ประกาศ กทจ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่11)พ.ศ.2562
            - ประกาศ ก.ท.เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9)พ.ศ.2550
      (3) การพัฒนาบุคลากร
            - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
            - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566) เทศบาลเมืองชัยนาท 
      (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
            - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
            - ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 
      (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
            - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
            - ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
            - ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
            - ประกาศ กทจ.ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
           

Chainat Town Municipality