• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ รหัสชุมชน ชื่อชุมชน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ประธานชุมชน
ชาย หญิง
1 18990001 ชุมชนเมตตาร่วมใจ 343 340 389 นายชด หุ่นดี
2 18990002 ชุมชนหัวรอ 357 407 276 นางชูศรี มังจันทึก
3 18990003 ชุมชนศรีวิชัย 524 649 531 นางอัจฉรา หสิตานนท์
4 18990004 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ 228 256 314 นายเตือน อ่ำอินทร์
5 18990005 ชุมชนหลักเมือง 450 467 459 นางพิมพ์ชญา อยู่โต
6 18990006 ชุมชนสุขใจ 292 296 189 นายบัวคลี่ เกตุอินทร์
7 18990007 ชุมชนศาลาปู่ปี 608 646 602 นายเฉย โมทิม
8 18990008 ชุมชนท่าแจง 237 257 162 นางชนาภา แจ่มผล
9 18990009 ชุมชนบางตาทอง 231 278 204 นางตุ๋ย แก้วพริ้ง
10 18990010 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 553 675 615 นางวรรณี ประภานนท์
11 18990011 ชุมชนคงธรรม 327 347 515 นายถวิลวงค์ คงธรรม
12 18990012 ชุมชนตรายางสัมพันธ์ 320 345 522 นางถนิมภรณ์ พนมเขตต์
13 18990013 ชุมชนท่าชัย 222 267 174 นางราวัณ ร้อยเกิด
14 18990014 ชุมชนบ้านท่าไม้ 180 223 125 นางอรชร เริงสุทธิ
15 18990015 ชุมชนหัวยาง 141 146 92 นางหยาดจิตร ชาตะสุถณ
16 18990016 ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา 403 478 664 นางศรินยา ราโช
17 18990017 ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง 338 420 385 นายวิสันต์ จงกลนันทน์
18 18990018 ชุมชนหนองหลวงพัฒนา 232 269 396 นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม
ที่มา : งานทะเบียนาราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท พฤศจิกายน 2555
ฐานข้อมูล ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ ในชุมชน