• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
Webboard
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ท่านพึงพอใจการบริการของเทศบาลในเรื่องใดมากที่สุด ?
งานทะเบียนราษฎร
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชำระค่าใบอนุญาต
ความสะอาด
ถนน ทางเท้า ไฟฟ้า
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
     - วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 จะดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น.ในพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท
     - วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 จะดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. ในพื้นที่ ซอยตรายางจนถึงแยกคริสตจักรชัยนาท , ร้านอาหารกินปลาถึงทางแยกข้างวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
     - วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 จะดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ในพื้นที่บริเวณ ซอยนกเขา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โดยหากดังเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟทันที
เทศบาลเมืองชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันหันมาใช้จักรยานในการเดินทางประกอบกิจวัตรประจำวัน โดยนำจักรยานเก่าที่มีอยู่แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ลดความเร็ว ระมัดระวังและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยาน
เทศบาลเมืองชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และโครงการชุมชนร่วมมือ ร่วมใจ รักสะอาด เมืองชัยนาทน่าอยู่ น่าเที่ยว ปีงบประมาณ 2557 โดยจะออกหน่วยไปให้บริการแก่ประชาชนด้านต่างๆ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นตั้นไป(รายละเอียดกำหนดการ)

สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้ที่ FM 90.25


23 มิถุนายน 2557 ประกาศ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 54 KB
23 มิถุนายน 2557 ประกาศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562 58 KB
26 ธันวาคม 2556 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 320 KB
26 ธันวาคม 2556 ประกาศ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 50 KB
26 สิงหาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 394 KB
19 สิงหาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณเขื่อนเรียงหิน 580 KB
19 พฤษภาคม 2557 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 2.38 MB
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง) จำนวน 2 ชุด 305 KB
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
โครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเป...
โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา ตามโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเทศบาลเมือง...
0276 มี จนท เทศบาลท่านใดสนใจอ่าน webboard บ้าง โบราณ (0)
0275 เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย ที่ อำเภอสวนผึ้ง traveller (0)
0274 Introduce a cool site for travelers Arky (0)
0273 Barcode Printer ทุกยี่ห้อ และ โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (PO... Barcode (5)
0272 ห้องน้ำสาธารณะสุข ประชาชน (5)
0271 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ประกวดสอบราคาสร้างตึก รพ.รวมแพทย์ (5)
0270 เรื่อง ชรมฌาปนกิจ อสม เทศบาลเมือง อสม (3)
0269 โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD วันที่ 4-8 พฤศจ... yotathai (2)
0268 เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ตอน...เที่ยวชะอำ traveller (22)
0267 เชิญชวนเที่ยวชายหาดหัวหิน traveller (21)